Wielkanocne życzenia

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt 5,7

Alleluja!

Świętując Zmartwychwstanie Pańskie, napełniamy nasze serca nadzieją na doświadczenie Bożego miłosierdzia objawionego w Jezusie Chrystusie.

Niech przeżywanie Czasu Wielkanocnego umacnia naszą ufność pokładaną w Bogu i Jego bezmiernym miłosierdziu. O to gorąco się modlę wraz ze współbraćmi. Odwzajemniam również pamięć i dziękuję za życzliwość wobec inicjatyw podejmowanych przez naszą inspektorię.

Pan zmartwychwstał! Radujmy się Jego obecnością!

Kraków, Wielkanoc A.D. 2016

Блаженні мілосердні, бо вони зазнають милосердя. Мт 5,7

Алілуя!

Святкуючи Господнє Воскресіння, наповнюємо наші серця надією на досвід Божого милосердя об’явленного в Ісусі Христі.

Нехай пережиття Великодніх Свят укріплює нашу довіру Богу і Його безмежному милосердю. У цьому намірі щиро молюся разом із співбратами. Віддячую за пам’ять і доброзичливість відносно ініціатив нашої інспекторії.

Господь воскрес! Радіймо з Його присутності!

Краків, Великдень A.D. 2016

Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Mt 5,7

Hallelujah!

Celebrating the Resurrection of the Lord, we fill our hearts with hope so that we experience God’s Mercy revealed in Jesus Christ.

Let the celebration of Easter strengthen our trust in God and His immeasurable mercy. I pray fervently for this together with my confreres.

I take this opportunity to thank you for your kindness towards all initiatives undertaken by our province.

The Lord has risen from the dead! Let us rejoice with His presence!

Cracow, Easter A.D. 2016

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Matt 5,7

Alleluja!

Festeggiando la Risurrezione del Signore, riempiamo i nostri cuori della speranza di sperimentare la Divina misericordia, manifestata in Gesù Cristo.

Il tempo pasquale che viviamo fortifichi la nostra fiducia riposta in Dio e nella Sua immensa misericordia. E per questo prego caldamente insieme ai Confratelli. Ricambio anche il ricordo e ringrazio per la benevolenza in confronto alle iniziative intraprese dalla nostra Ispettoria.

Il Signore è risorto! Godiamo della Sua presenza!

Kraków, Pasqua A.D. 2016

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mt 5,7

Halleluja!

Bei der Feier der Auferstehung Christi erfüllen wir unsere Herzen mit Hoffnung auf die Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit, die sich in Jesus Christus offenbarte.

Die Erlebnisse der österlichen Zeit sollen unsere Hoffnung auf Gott und Seine grenzenlose Barmherzigkeit stärken; dafür bete ich aufrichtig mit meinen Mitbrüdern. Zugleich bedanke ich mich für alle Anzeichen des Wohlwollens uns und allen unseren Initiativen gegenüber.

Der Herr ist auferstanden! Wir freuen uns über Seine Gegenwart!

Krakau, Ostern A.D. 2016

[Grafika: ks. Robert Kruczek sdb]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On