Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt 5,7

Boże Miłosierdzie objawiało się światu w dniu, w którym przyszedł na ziemię Jezus Chrystus, by wypełnić wolę Ojca.
Życzę, by piękno świąt Bożego Narodzenia realizowało się w doświadczaniu dobroci i życzliwości bliskich i pełnym miłości spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Niech jubileuszowy Rok Miłosierdzia otwiera nas na realizowanie uczynków miłosierdzia w codzienności.
Odwzajemniam pamięć i dobroć oraz życzę wypełniania woli Bożej, pomyślności i szczęścia w 2016 roku, zapewniając o modlitwie.

ks. Dariusz Bartocha sdb, inspektor
Kraków, A.D. 2015

Блаженні милосердні, бо вони милосердя зазнають. Мт 5,7

Боже Милосердя проявилося світові у той день, коли Ісус Христос зійшов на землю, щоб виконати волю Отця.
Бажаю, щоб різдвяна краса втілювалася у теплоту та доброзичливість ближніх, а також у зустріч з Ісусом Христом, яка наповнює любов’ю. Нехай ювілейний Рік Милосердя відкриває нас самих для виконання вчинків милосердя у повсякденному житті.
Відповідаючи на жести пам’яті і доброти, бажаю виконання Божої волі, наснаги і щастя у 2016 році, із запевненням про молитовну пам’ять.

о. Даріуш Бартоха sdb
Краків, A.D. 2015

Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Mt 5,7

God’s mercy was revealed to the world when Jesus Christ came to the Earth, to fulfill the will of the Father.
I wish you that the beauty of Christmas is realized in experiencing of goodness and kindness of our relatives and in a loving encounter with Jesus Christ. May the Jubilee of Mercy help us be merciful every single day.
Thank you for your kindness and open heart and I wish you fulfillment of the will of God, prosperity and happiness in the New Year 2016. With prayer

Fr. Dariusz Bartocha sdb, Provincial
Kraków, A.D. 2015

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Mt 5,7

La misericordia di Dio si è rivelata al mondo il giorno, in cui è venuto sulla Terra Gesù Cristo, per compiere la volontà del Padre.
Auguro, affinché la bellezza del Natale possa effettuarsi nell’esperienza della bontà e cordialità da parte dei vicini, e nell’amorevole incontro con Gesù Cristo. L’anno giubilare della Misericordia ci permetta di aprirci all’adempimento delle opere di misericordia nella vita quotidiana.
Ricambio il ricordo e la bontà, e auguro il compimento della volontà di Dio, prosperità e felicità nel 2016, assicurando la preghiera.

don Dariusz Bartocha sdb, ispettore
Cracovia, A.D. 2015

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mt 5,7

Die Barmherzigkeit Gottes erschien der Welt an dem Tag, an dem Jesus Christus auf die Erde kam, um den Willen des Vaters zu erfüllen.
Ich wünsche allen, dass die Schönheit des Weihnachtsfestes durch die Güte und Entgegenkommen unserer Mitmenschen und durch die persönliche Begegnung mit Jesus Christus erfahrbar wird. Das Jubeljahr der Barmherzigkeit soll uns alle zu den Taten der Barnherzigkeit im Alltag motivieren.
Ich bedanke mich für alle guten Wünsche und Gebete und wünsche allen frohes Weihnachtsfest, viel Glück im Jahr 2016 und verspreche mein Gebet.

Pater Dariusz Bartocha sdb, Provinzial
Krakau, im Advent 2015

[Grafika: ks. Robert Kruczek sdb]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On